Sluttbrukeravtale

Lisensavtale for sluttbrukere ("Avtalen")

Sist oppdatert: 24. januar 2018

Les denne lisensavtalen for sluttbrukere ("avtalen") nøye før du klikker på «Jeg godtar»-knappen, laster ned eller bruker BetBlocker ("applikasjonen").

Ved å klikke på knappen "Jeg godtar", laste ned eller bruke applikasjonen, samtykker du i å være bundet av vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

Denne avtalen er en juridisk avtale mellom deg (enten en enkeltperson eller en enhet) og BetBlocker, og den regulerer din bruk av applikasjonen som BetBlocker har gjort tilgjengelig for deg.

Hvis du ikke godtar vilkårene i denne avtalen, må du ikke klikke på knappen "Jeg godtar" og ikke laste ned eller bruke applikasjonen.

Applikasjonen lisensieres, og selges ikke, til deg av BetBlocker for bruk strengt i henhold til vilkårene i denne avtalen.


 

Lisens

BetBlocker gir deg en gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset lisens til å laste ned, installere og bruke applikasjonen utelukkende for dine personlige, ikke-kommersielle formål i henhold til vilkårene i denne avtalen. 

Begrensninger

Du samtykker i å ikke selv, og ikke tillate andre å:

– lisensiere, selge, leie ut, lease, overdra, distribuere, overføre, hoste, outsource, avsløre eller på annen måte kommersielt utnytte applikasjonen eller gjøre applikasjonen tilgjengelig for en tredjepart

- kopiere eller bruke applikasjonen til andre formål enn det som er tillatt i henhold til avsnittet 'Lisens' ovenfor

– modifisere, lage avledede verk av, demontere, dekryptere, bakoverkompilere eller omvendt utvikle noen del av applikasjonen

– fjerne, endre eller tilsløre eventuelle merknader om eiendomsrett (inkludert merknader om opphavsrett eller varemerke) fra BetBlocker eller dets tilknyttede selskaper, partnere, leverandører eller lisensgivere av applikasjonen. 

Intellektuell eiendom

Applikasjonen, inkludert, men ikke begrenset til alle opphavsrettigheter, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter, er og skal forbli BetBlockers eksklusive eiendom.


 

Dine forslag

Alle tilbakemeldinger, kommentarer, ideer, forbedringer eller forslag (samlet kalt, "forslag") som du gir BetBlocker med hensyn til applikasjonen, skal forbli BetBlockers eksklusive eiendom.

BetBlocker står fritt til å bruke, kopiere, modifisere, publisere eller videredistribuere forslagene til ethvert formål og på enhver måte uten kreditering av eller kompensasjon til deg.
 

Endringer i søknaden

BetBlocker forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller avbryte, midlertidig eller permanent, applikasjonen eller enhver tjeneste som den kobles til, med eller uten varsel og uten ansvar overfor deg.
 

Oppdateringer av applikasjonen

BetBlocker kan fra tid til annen tilby forbedringer av funksjonene/funksjonaliteten til applikasjonen, noe som kan inkludere korrigeringer, feilrettinger, oppdateringer, oppgraderinger og andre modifikasjoner ("oppdateringer").

Oppdateringer kan endre eller slette visse funksjoner og/eller funksjonaliteter i applikasjonen. Du samtykker i at BetBlocker ikke er forpliktet til å (i) levere oppdateringer, eller (ii) fortsette å levere eller aktivere bestemte funksjoner og/eller funksjonaliteter i applikasjonen til deg.

Du samtykker videre i at alle oppdateringer (i) anses å utgjøre en integrert del av applikasjonen, og (ii) er underlagt vilkårene i denne avtalen.
 

Tjenester fra tredjeparter

Applikasjonen kan vise, inkludere eller gjøre tilgjengelig tredjepartsinnhold (inkludert data, informasjon, applikasjoner og andre produkttjenester) eller inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester ("tredjepartstjenester").

Du erkjenner og godtar at BetBlocker ikke skal være ansvarlig for noen tredjepartstjenester, inkludert deres nøyaktighet, fullstendighet, aktualitet, gyldighet, overholdelse av opphavsrett, lovlighet, anstendighet, kvalitet eller andre aspekter av disse. BetBlocker påtar seg ikke og skal ikke ha noe ansvar overfor deg eller noen annen person eller enhet for noen tredjepartstjenester.

Tredjepartstjenester og lenker til disse tilbys kun som en bekvemmelighet for deg, og du får tilgang til og bruker dem på egen risiko og i henhold til tredjepartens vilkår og betingelser.

 

Løpetid og oppsigelse

Denne avtalen skal gjelde inntil den sies opp av deg eller BetBlocker.

BetBlocker kan, etter eget skjønn, når som helst og av hvilken som helst eller ingen grunn, suspendere eller avslutte denne avtalen med eller uten forvarsel.

Denne avtalen opphører umiddelbart, uten forutgående varsel fra BetBlocker, dersom du ikke overholder noen av bestemmelsene i denne avtalen. Du kan også avslutte denne avtalen ved å slette applikasjonen og alle kopier av den fra din mobilenhet eller datamaskin.

Ved oppsigelse av denne avtalen skal du avslutte all bruk av applikasjonen og slette alle kopier av applikasjonen fra din mobilenhet eller datamaskin.

Oppsigelse av denne avtalen vil ikke begrense BetBlocker's rettigheter eller rettsmidler i henhold til lov eller rettferdighet dersom du (i løpet av denne avtalens løpetid) bryter noen av dine forpliktelser i henhold til denne avtalen.
 

Erstatning

Du samtykker i å holde BetBlocker og dets moderselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, ansatte, agenter, partnere og lisensgivere (hvis noen) skadesløse fra ethvert krav, inkludert rimelige advokatsalærer, på grunn av eller som følge av din: (a) bruk av applikasjonen, (b) brudd på denne avtalen eller en lov eller forskrift, eller (c) brudd på en tredjeparts rettigheter. 

Ingen garantier

Applikasjonen leveres til deg "SOM DEN ER" og "SOM TILGJENGELIG"

Uten å begrense det foregående, gir verken BetBlocker eller noen av BetBlockers leverandører noen representasjon eller garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått: (i) med hensyn til driften eller tilgjengeligheten av applikasjonen, eller informasjonen, innholdet og materialene eller produktene som er inkludert deri; (ii) om at applikasjonen vil være uavbrutt eller feilfri; (iii) med hensyn til nøyaktigheten, påliteligheten eller aktualiteten til informasjon eller innhold gitt gjennom applikasjonen; eller (iv) om at applikasjonen, dens servere, innholdet eller e-poster sendt fra eller på vegne av BetBlocker er fri for virus, skript, trojanske hester, ormer, malware, tidsbomber eller andre skadelige komponenter.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensninger av underforståtte garantier eller begrensninger av gjeldende lovbestemte forbrukerrettigheter, så det kan hende at noen eller alle ovennevnte utelukkelser og begrensninger ikke gjelder for deg.
 

Ansvarsbegrensning

Uavhengig av eventuelle skader du måtte pådra deg, skal hele ansvaret til BetBlocker og alle dets leverandører i henhold til enhver bestemmelse i denne avtalen og ditt eksklusive rettsmiddel for alt det foregående være begrenset til det beløpet du faktisk har betalt for applikasjonen.

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal BetBlocker eller dets leverandører ikke i noe tilfelle være ansvarlig for spesielle, tilfeldige, indirekte eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, for tap av data eller annen informasjon, for driftsavbrudd, for personskade, for tap av personvern som oppstår som følge av eller på noen måte relatert til bruk av eller manglende evne til å bruke applikasjonen, tredjeparts programvare og/eller tredjeparts maskinvare som brukes med applikasjonen, eller på annen måte i forbindelse med noen bestemmelse i denne avtalen), selv om BetBlocker eller en leverandør har blitt informert om muligheten for slike skader og selv om løsningen ikke oppfyller sitt vesentlige formål.

Noen stater/jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, slik at begrensningen eller utelukkelsen ovenfor kanskje ikke gjelder for deg.

 

Delbarhet

Hvis en bestemmelse i denne avtalen anses for å være ugyldig eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen endres og tolkes slik at formålet med bestemmelsen oppnås i størst mulig utstrekning i henhold til gjeldende lov, og de øvrige bestemmelsene skal fortsatt ha full gyldighet.
 

Avkall

Med unntak av det som er fastsatt her, skal unnlatelse av å utøve en rettighet eller å kreve oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til denne avtalen ikke påvirke en parts mulighet til å utøve en slik rettighet eller kreve slik oppfyllelse på noe senere tidspunkt, og avkall på en misligholdelse skal heller ikke utgjøre avkall på senere mislighold.
 

Endringer i denne avtalen

BetBlocker forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte denne avtalen når som helst. Hvis en endring er vesentlig, vil vi gi minst 30 dagers varsel før nye vilkår trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring, avgjøres etter vårt eget skjønn.

Ved å fortsette å bruke applikasjonen vår etter at eventuelle endringer har trådt i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, er du ikke lenger autorisert til å bruke applikasjonen. 

Gjeldende rett

Lovene i Storbritannia, med unntak av lovvalgsregler, skal regulere denne avtalen og din bruk av applikasjonen. Din bruk av applikasjonen kan også være underlagt andre lokale, statlige, nasjonale eller internasjonale lover.
 

Aktivering

Ved å aktivere BetBlocker-verktøyet bekrefter du at du er innforstått med at dette verktøyet vil hindre enheten din i å få tilgang til pengespillrelaterte nettjenester. Du erkjenner og samtykker også i at verktøyet ikke kan fjernes, og at det ikke kan fjernes i den valgte varigheten av utelukkelsen. Videre bekrefter du at du forstår at selv om kundestøtteteamet vårt vil gjøre sitt ytterste for å hjelpe deg med å rette opp eventuelle feil eller mangler ved verktøyet der dette er mulig, vil de ikke hjelpe deg med å fjerne verktøyet. 

Hele avtalen

Avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og BetBlocker angående din bruk av applikasjonen og erstatter alle tidligere og samtidige skriftlige eller muntlige avtaler mellom deg og BetBlocker.

Du kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som gjelder når du bruker eller kjøper andre av BetBlockers tjenester, som BetBlocker vil gi deg på tidspunktet for slike bruk eller kjøp.
 

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne avtalen, kan du kontakte oss på [email protected].