Eindgebruikersovereenkomst

Licentieovereenkomst eindgebruikers ("overeenkomst")

Laatst bijgewerkt: 24 januari 2018

Lees deze licentieovereenkomst eindgebruikers ("overeenkomst") zorgvuldig door voordat je op de knop "Ik ga akkoord" klikt, BetBlocker downloadt of gebruikt ("app").

Door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken, de app te downloaden of te gebruiken, stem je ermee ingebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

Deze overeenkomst is een juridische overeenkomst tussen jou (een individu of een enkele entiteit) en BetBlocker en regelt het gebruik van de app die BetBlocker je ter beschikking stelt.

Klik als je niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst niet op de knop "Ik ga akkoord" en download of gebruik de app niet.

Klik als je niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst niet op de knop "Ik ga akkoord" en download of gebruik de app niet.


 

Licentie

BetBlocker verleent je een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de app te downloaden, te installeren en te gebruiken, uitsluitend voor je persoonlijke, nietcommerciële doeleinden, strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. 

Beperkingen

Je gaat ermee akkoord en staat ook anderen niet toe om:

- de app in licentie te geven, te verkopen, te verhuren, te leasen, toe te wijzen, te distribueren, te verzenden, te hosten, uit te besteden, openbaar te maken of anderszins commercieel te gebruikenof de app ter beschikking stellen aan derde partijen.

- de app te kopiëren of te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in bovenstaande gedeelte 'Licentie' zijn toegestaan

- een of meer onderdelen van de app te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te demonteren, te decoderen, te reverse compileren of te reverse engineeren.

- een eigendomsrecht (met inbegrip van een melding van auteursrecht of handelsmerk) van BetBlocker of haar dochterondernemingen, partners, leveranciers of licentiegevers van de app te verwijderen, te wijzigen of te verdoezelen 

Intellectueel eigendom

De app, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven het enige en exclusieve eigendom van BetBlocker.


 

Je suggesties

Feedback, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of suggesties (gezamenlijk "suggesties") die je met betrekking tot de app aan BetBlocker hebt verstrekt, blijven het enige en exclusieve eigendom van BetBlocker.

Het staat BetBlocker vrij om de suggesties te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te publiceren of opnieuw te verspreiden voor elk doel en op enigerlei wijze zonder naar jou te verwijzen of enige vergoeding aan je te verstrekken.
 

Wijzigingen aan de app

BetBlocker behoudt zich het recht voor om de app of elke dienst waarmee deze verbonden is, tijdelijk of definitief te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens jou.
 

Updates aan de app

BetBlocker kan van tijd tot tijd uitbreidingen of verbeteringen aanbrengen in de functies/functionaliteit van de app, zoals patches, bug-oplossingen, updates, upgrades en andere aanpassingen ("updates").

Updates kunnen bepaalde functies en/of functionaliteiten van de app aanpassen of verwijderen. Je gaat ermee akkoord dat BetBlocker niet verplicht is om (i) updates te verstrekken of (ii) bepaalde functies en/of functionaliteiten van de app aan je te blijven aanbieden of mogelijk te maken.

Je bent het er verder mee eens dat alle updates i) geacht zullen worden een integraal onderdeel van de app te vormen en ii) onderworpen zullen zijn aan de algemene voorwaarden van deze overeenkomst.
 

Diensten van derde partijen

De app kan inhoud van derde partijen (met inbegrip van gegevens, informatie, apps en andere productdiensten) weergeven, opnemen of beschikbaar stellen of links naar websites of diensten van derde partijen ("diensten van derde partijen") verschaffen.

Je erkent en stemt ermee in dat BetBlocker niet verantwoordelijk is voor diensten van derde partijen, met inbegrip van de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. BetBlocker aanvaardt nu en in de toekomst geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens jou of enige andere persoon of entiteit wat betreft diensten van derde partijen.

Diensten en koppelingen van derde partijen worden uitsluitend aangeboden als een gebruiksgemak voor jou en je hebt er toegang toe en gebruikt ze volledig op eigen risico en onder de voorwaarden van deze derde partijen.

 

Looptijd en beëindiging

Deze overeenkomst blijft van kracht totdat zij door jou of BetBlocker wordt beëindigd.

BetBlocker kan, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke of welke reden dan ook, deze overeenkomst opschorten of beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze overeenkomst zal onmiddellijk eindigen, zonder voorafgaande kennisgeving van BetBlocker, in het geval dat je enige bepaling van deze overeenkomst niet nakomt. Je kunt deze overeenkomst ook beëindigen door de apps en alle kopieën daarvan van je mobiele apparaat of van je computer te verwijderen.

Bij beëindiging van deze overeenkomst zul je alle gebruik van de app staken en alle kopieën van de app van je mobiele apparaat of van je computer verwijderen.

Beëindiging van deze overeenkomst beperkt geen rechten of rechtsmiddelen van BetBlocker in rechte of in billijkheid in geval van schending door jou (gedurende de looptijd van deze overeenkomst) van een van jouw verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
 

Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord BetBlocker en zijn moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers (indien aanwezig) te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die het gevolg is van of voortvloeit uit je: (a) gebruik van de app; (b) schending van deze overeenkomst of een wet of voorschrift; of (c) schending van een recht van een derde partij. 

Geen garanties

De app word je ter beschikking gesteld "IN DE HUIDIGE STAAT" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en gebreken, zonder garantie van welke aard ook. Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, wijst BetBlocker, namens zichzelf en namens haar gelieerde ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties met betrekking tot de app af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking op het voorgaande, geeft BetBlocker geen garantie of toezegging, en doet geen verklaring van welke aard dan ook dat de app aan je eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, appen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutvrij zal zijn of dat eventuele fouten of gebreken kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, verstrekt noch BetBlocker, noch enige leverancier van BetBlocker enige verklaring of garantie van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de app, of de informatie, inhoud, en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de app ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via de app wordt verstrekt; of (iv) dat de app, haar servers, de inhoud, of e-mails verzonden van of namens BetBlocker vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, timebombs of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden zijn uitsluitingen van of beperkingen aan impliciete garanties of de beperking van de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op jou van app zijn.
 

Beperking van aansprakelijkheid

Ongeacht enige schade die je zou kunnen lijden, zal de volledige aansprakelijkheid van BetBlocker en haar leveranciers uit hoofde van enige bepaling van deze overeenkomst en je exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt zijn tot het bedrag dat je daadwerkelijk voor de apphebt betaald.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen BetBlocker of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor winstderving, voor verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, voor verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de app, software van derde partijen en/of hardware van derde partijen gebruikt met de app, of anderszins in verband met enige bepaling van deze overeenkomst), zelfs indien BetBlocker of enige leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien de remedie niet aan haar wezenlijke doel beantwoordt.

Sommige landen/rechtsgebieden staan niet toe dat incidentele of daaruit voortvloeiende schade wordt uitgesloten of beperkt, zodat bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op jou van app is.

 

Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te verwezenlijken, voor zover dit onder de toepasselijke wetgeving mogelijk is, en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.
 

Ontheffing

Tenzij hierin anders is bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van nakoming van een verplichting uit hoofde van deze overeenkomst geen invloed op de mogelijkheid van een partij om dat recht uit te oefenen of die nakoming op enig later tijdstip te eisen, noch zal het afzien van een schending een verklaring van afstand inhouden van enige volgende schending.
 

Aanpassingen aan deze overeenkomst

BetBlocker behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze overeenkomst op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening significant is, zullen we ten minste 30 dagen van tevoren kennis geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een significante wijziging is, zal door ons naar eigen goeddunken worden bepaald.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze app nadat herzieningen van kracht zijn geworden, stem je ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, ben je niet langer gemachtigd om de app te gebruiken. 

Geldend recht

De wetten van het Verenigd Koninkrijk, met uitsluiting van zijn conflicterende rechtsregels, zijn van app op deze overeenkomst en je gebruik van de app. Je gebruik van de app kan ook onderhevig zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.
 

Activering

Door het BetBlocker-hulpprogramma te activeren, erken je dat je begrijpt dat dit hulpprogramma op je apparaat de toegang tot kansspelgerelateerde onlinediensten beperkt. Je erkent en gaat ermee akkoord dat het hulpprogramma niet kan worden verwijderd gedurende de geselecteerde duur van de uitsluiting. Bovendien erken je dat je begrijpt dat ons ondersteuningsteam alles in het werk zal stellen om eventuele bugs of fouten met het hulpmiddel te verhelpen wanneer dit redelijkerwijs kan worden bereikt, maar je niet zal helpen bij het verwijderen van het hulpprogramma. 

Volledige overeenkomst

De overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen jou en BetBlocker over het gebruik van de app en vervangt alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen jou en BetBlocker.

Er kunnen aanvullende voorwaarden op je van toepassing zijn wanneer je andere diensten van BetBlocker gebruikt of koopt, die BetBlocker je zal verstrekken op het moment van dergelijk gebruik of aankoop.
 

Contactgegevens

Neem als je vragen hebt over deze overeenkomst contact met ons op via [email protected].