Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 24 januari 2018

Lees deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Algemene voorwaarden") zorgvuldig door voordat je de website https://betblocker.org/ en de mobiele BetBlocker-app (de "Dienst") van BetBlocker ("ons", "we", "wij" of "onze") gebruikt.

Je toegang tot en gebruik van de dienst is afhankelijk van je acceptatie en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruikmaken van de dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst stem je ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als je het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heb je mogelijk geen toegang tot de dienst


 

Intellectueel eigendom

De dienst en haar oorspronkelijke inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van BetBlocker en haar licentiegevers. De dienst wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van zowel het Verenigd Koninkrijk als het buitenland. Onze handelsmerken en ons handelsimago mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BetBlocker. 

Verwijzingen naar andere websites

Onze dienst kan verwijzingen bevatten naar websites of diensten van derde partijen die niet het eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van BetBlocker.

BetBlocker heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van eventuele websites of diensten van derde partijen. Je erkent voorts en stemt ermee in dat BetBlocker direct noch indirect aansprakelijk is voor schade of verlies die is veroorzaakt of wordt beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden je ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van de websites of diensten van derde partijen die je bezoekt. 

Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord BetBlocker en zijn licentiehouder en licentiegevers, en hun werknemers, contractanten, agenten, functionarissen en directeuren, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten), die het gevolg zijn van of voortvloeien uit a) je gebruik van en toegang tot de dienst, of b) een schending van deze voorwaarden.
 

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal BetBlocker, noch zijn directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers, of filialen, aansprakelijk zijn voor enige indirecte, bijkomende, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief zonder beperking, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen, resulterend uit (i) je toegang tot of gebruik van de dienst of onmogelijkheid tot toegang of gebruik; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de dienst; (iii) inhoud verkregen van de dienst; en (iv) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van je transmissies of inhoud, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, ongeacht of we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een hierin uiteengezette remedie zijn essentiële doel blijkt te hebben gemist.
 

Disclaimer

Je gebruik van de dienst gebeurt op eigen risico. De dienst wordt verleend op basis van "IN DE HUIDIGE STAAT" en "ZOALS BESCHIKBAAR". De dienst wordt verleend zonder enige expliciete of impliciete garantie, waaronder maar niet beperkt tot impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatieverloop.

BetBlocker, zijn filialen, dochterondernemingen en licentiegevers garanderen niet dat a) de dienst ononderbroken, veilig of beschikbaar zal functioneren op een bepaald tijdstip of een bepaalde plaats; b) eventuele fouten of defecten gecorrigeerd zullen worden; c) de dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de dienst aan je eisen zullen voldoen.
 

Uitsluitingen

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken en niettegenstaande enige andere bepaling van deze voorwaarden, zal BetBlocker onder geen enkele omstandigheid ooit aansprakelijk zijn tegenover jou of enige andere persoon voor enig indirect, incidenteel, gevolg-, speciaal, punitief of exemplarisch verlies of schade voortvloeiend uit, verbonden met, of betrekking hebbend op je gebruik van de dienst, deze voorwaarden, het onderwerp van deze voorwaarden, de beëindiging van deze voorwaarden of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, verlies van gegevens, zaken, markten, besparingen, inkomsten, winsten, gebruik, productie, reputatie of goodwill, verwacht of anderszins, of economisch verlies, onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook (hetzij in contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of een andere theorie of wet of billijkheid), ongeacht enige nalatigheid of andere fout of wangedrag (inclusief zonder beperking grove nalatigheid en fundamentele schening) door BetBlocker of enige persoon voor wie BetBlocker verantwoordelijk is, en zelfs als BetBlocker op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zulk verlies of schade zou kunnen ontstaan.
 

Geldend recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland en Wales, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicterend recht.

Ons verzuim om een recht of bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als afstand doen van die rechten. Indien een bepaling van deze voorwaarden door een rechter ongeldig of niet uitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze dienst, en nemen de plaats in van en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we met betrekking tot de dienst zouden kunnen hebben.

Activering
Door het BetBlocker-hulpprogramma te activeren, erken je dat je begrijpt dat dit hulpprogramma op je apparaat de toegang tot kansspelgerelateerde onlinediensten beperkt. Je erkent en gaat ermee akkoord dat het hulpprogramma niet kan worden verwijderd gedurende de geselecteerde duur van de uitsluiting. Bovendien erken je dat je begrijpt dat ons ondersteuningsteam alles in het werk zal stellen om eventuele bugs of fouten met het hulpmiddel te verhelpen wanneer dit redelijkerwijs kan worden bereikt, maar je niet zal helpen bij het verwijderen van het hulpprogramma.
 

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening significant is, zullen we proberen ten minste 30 dagen vóór de inwerkingtreding van nieuwe voorwaarden een kennisgeving te doen. Wat een significante wijziging is, zal door ons naar eigen goeddunken worden bepaald.

Door onze dienst te blijven bezoeken of er gebruik van te blijven maken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, moet je stoppen met het gebruik van de dienst. 

Privacybeleid en cookiesbeleid

Raadpleeg ons privacybeleid en cookiesbeleid. Je gaat ermee akkoord dat deze deel uitmaken van deze voorwaarden. Je moet ons privacybeleid en cookiesbeleid lezen voordat je de dienst gebruikt.


 

Activering

Door het BetBlocker-hulpprogramma te activeren, erken je dat je begrijpt dat dit hulpprogramma op je apparaat de toegang tot websites van online kansspelaanbieders beperkt. Je erkent en gaat ermee akkoord dat het hulpprogramma niet kan worden verwijderd gedurende de geselecteerde periodevan de uitsluiting. Bovendien erken je dat je begrijpt dat ons ondersteuningsteam alles in het werk zal stellen om eventuele bugs of fouten in het hulpprogramma zal verhelpen wanneer dit redelijkerwijs kan worden bereikt, maar je niet zal helpen bij het verwijderen van het hulpprogramma.


 

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected]..